Chuyến đến nội dung chính

Trạng thái “Đã được xác nhận” đối với các chiến dịch cho sự kiện có nghĩa là gì?