Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể tặng vé của mình cho người khác không?