Chuyến đến nội dung chính

Độ tuổi tối thiểu để thực hiện giao dịch trên nền tảng là bao nhiêu?