Chuyến đến nội dung chính

Tôi có nhận được lời nhắc nào khi chương trình bắt đầu không?