Chuyến đến nội dung chính

Làm sao để yêu cầu thanh toán từ hoạt động bán vé, sản phẩm nghệ thuật hoặc gói hội viên cao cấp của tôi?