Chuyến đến nội dung chính

Mã UPC và ISRC là gì và tôi có nên cung cấp mã này khi tải nhạc của mình lên không?