Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể xóa một chiến dịch tổ chức buổi hòa nhạc sau khi đã tiến hành không?