Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể thay đổi ngày giờ sau khi sự kiện đã được xác nhận không?