Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể chỉnh sửa gì trong một chiến dịch sự kiện đã và đang được tiến hành?