Chuyến đến nội dung chính

Các giấy tờ Xác minh danh tính của tôi bị từ chối. Lý do là gì?