Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể tiến hành nhiều chiến dịch cùng một lúc không?