Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể bán vé của mình theo loại tiền tệ nào?