Chuyến đến nội dung chính

Chiến dịch của tôi vẫn chưa đạt Mức xác nhận. Vậy người hâm mộ lấy lại tiền bằng cách nào?