Chuyến đến nội dung chính

Tại sao cần phải thông qua quy trình Xác minh danh tính?