Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể thêm các bản cover và bản phối lại vào Danh mục sản phẩm nghệ thuật của mình không?