Chuyến đến nội dung chính

Tôi đã được thông báo rằng sản phẩm nghệ thuật mà tôi đã tải lên thuộc quyền sở hữu của một nghệ sĩ khác và sẽ bị xóa. Tôi có thể làm gì?