Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể chia sẻ truy cập quyền quản lý Artistclub của tôi với người dùng khác không?