Chuyến đến nội dung chính

Tiền có thể được giữ tại Ví của tôi trong bao lâu?