Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể yêu cầu thanh toán tất cả các khoản thu của mình cùng một lúc không?