Chuyến đến nội dung chính

Tôi nên làm gì nếu chiến dịch sự kiện của tôi bị từ chối?