Chuyến đến nội dung chính

Có quy tắc gì trong việc sử dụng ảnh bìa cho chiến dịch sự kiện không?