Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể đặt mức giá vé tùy ý cho sự kiện của tôi?