Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể thay đổi Thời gian gây quỹ của chiến dịch không?