Chuyến đến nội dung chính

Liệu có đảm bảo bảo mật khi tải lên các loại giấy tờ của tôi?