Chuyến đến nội dung chính

Những ngôn ngữ nào được chấp nhận cho các giấy tờ Xác minh danh tính?