Chuyến đến nội dung chính

Chiến dịch tổ chức sự kiện vẫn chưa đạt Mức xác nhận. Vậy tôi làm gì để được hoàn tiền?