Chuyến đến nội dung chính

Làm sao để thêm nhạc vào thư viện của tôi?